Tín dụng hưu trí là sản phẩm tín dụng đầu tiên dành cho các Khách hàng Cá nhân được hưởng…